+420 605 880 507
Logo

ÚVOD

Ekologické poradenství

Bc. Vladislav Heger: Více než čtvrtstoletí zkušeností

Dodržování legislativních povinností v ochraně životního prostředí je dnes vysoce sledovanou oblastí nejenom ze strany orgánů státní správy a samosprávy, ale i ze strany potencionálních zákazníků, kteří hledají nové dodavatele prací a služeb.
Firmy musí přesně vědět, které zákony a vyhlášky týkající se životního prostředí se na ně vztahují, a jak požadavky legislativy naplňovat v praxi. Porušením předpisů totiž hrozí vysoké sankce, ekologické havárie a také negativní dopady na životní prostředí.
Nabízím Vám své bohaté zkušenosti za 35 let činnosti v profesi podnikového ekologa.

V oblasti nakládání s odpady

 • spolupráce při organizaci a kontrole plnění povinností vyplývajících z předpisů platných v oblasti nakládání s odpady
 • zařazení odpadů podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů
 • spolupráce při zajišťování zneškodnění odpadů
 • kontrola nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládání s nimi podle jejich skutečných vlastností
 • kontrola shromažďování utříděných odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií
 • kontrola zabezpečení odpadů před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí
 • vedení evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem
 • vypracování každoročních hlášení o druzích, množství odpadů a nakládání s nimi – hlášení ISPOP, IRZ
 • dle požadavku a potřeb zastoupení objednatele při jednání s orgány státní správy v oblasti nakládání s odpady
 • účast na kontrolách prováděných státními orgány v oblasti nakládání s odpady

V oblasti vodohospodářské

 • spolupráce při organizaci a kontrole stavu vodního hospodářství dle platných předpisů v oblasti ochrany a využití vod
 • spolupráce při zajišťování odběrů a rozborů vzorků vod
 • kontrola nakládání s látkami nebezpečnými vodám, zvláště jejich skladování v prostorách společnosti
 • zpracování hlášení o vodním hospodářství dle požadavků vodohospodářských orgánů – hlášení ISPOP, IRZ
 • dle požadavku a potřeb zastoupení objednatele při jednání s vodohospodářskými orgány
 • účast na kontrolách prováděných vodohospodářskými orgány

V oblasti ochrany ovzduší

 • spolupráce při organizaci a kontrole plnění povinností vyplývajících z předpisů platných v oblasti ochrany ovzduší
 • spolupráce na vytvoření provozní evidence jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší
 • zajištění spolupráce s firmami, provádějícími měření emisí a imisí
 • zpracování každoročních hlášení o zdrojích znečišťování ovzduší a množství vypouštěných látek do ovzduší, Souhrnné provozní evidence – hlášení ISOP, IRZ
 • dle požadavku a potřeb zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy v oblasti ochrany ovzduší
 • účast na kontrolách prováděných státními orgány v oblasti ochrany ovzduší

V oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi

 • spolupráce při organizaci a kontrole plnění povinností vyplývajících z předpisů platných v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi
 • zajištění činnost autorizované osoby pro nakládání s nebezpečnými látkami nebo směsmi
 • spolupráce na vytvoření provozní evidence nebezpečných látek a směsí
 • zajištění každoročně školení osob pracujících s vybranými nebezpečnými látkami
 • dle požadavku a potřeb zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi
 • účast na kontrolách prováděných státními orgány v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami

V oblasti nakládání s obaly

 • spolupráce při organizaci a kontrole plnění povinností vyplývajících z předpisů platných v oblasti nakládání s obaly
 • zpracování hlášení pro EKOKOM

V oblasti EMS podle řady norem ISO 14001

Spolupráce při zavádění a udržování EMS podle požadavků ČSN EN ISO 14001:

 • zavedení systému EMS,
 • identifikaci environmentálních aspektů výroby, služeb a činností společnosti,
 • tvorbu, revizi a aktualizaci interní dokumentace EMS,
 • poradenství při návrhu cílů, cílových hodnot a programu EMS,
 • pomoc při výběru certifikační společnosti,
 • komunikace s certifikační společností, návazně i s orgány státní správy
 • účasti na certifikačním auditu a následných kontrolních, resp. recertifikačních auditech,
 • pomoc při udržování zavedeného systému EMS, příp. i před recertifikačním auditem,
 • specifikaci, zajištění a vyhodnocování potřebných měření a monitoringů
 • provádění interních a externích auditů EMS,
 • pravidelné vyhodnocování shody s právními a jinými požadavky, stavem a účinností EMS,
 • tvorbu zpráv a hodnocení plnění požadavků EMS pro přezkoumání vedením společnosti,
 • pomoc při výkonu provozní operativy, realizaci opatření, doporučení, úkolů
 • informování o změnách právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí odbornými zaměstnanci nebo softwarem,
 • školení a výcvik zaměstnanců v oblasti EMS.

V oblasti ekologického dozoru

 • provedení ekologického auditu ve vaší firmě, výsledkem bude ověření plnění legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a v případě potřeby navržení řešení
 • provádění ekologického dozoru dle dohodnutých termínů nebo mimořádných potřeb, eventuálně návrhy na opatření pověřenému zástupci.
 • podílení se na realizaci přijatých opatření ve smyslu kontroly a komunikace s realizátory a dle požadavků a potřeb zastupování objednatele vůči třetím stranám v projednávání těchto opatření
 • doporučení opatření, ev. text zvláštního ustanovení v kupní smlouvě při prodeji majetku z hlediska pozdějších možných ekologických zátěží na prodaném majetku

Všeobecná poradenská činnost